OPENMailing.pl
  Planuj, wysyłaj, badaj efektywność!

Maskotka użytkowników portalu
Profesjonalny system do wysyłki e-mailingów reklamowych, newsletterów itp.
Innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości!Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.OPENMailing.pl


I. Postanowienia ogólne

1. Poniższe postanowienia stanowią Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.OPENMailing. pl, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwanej dalej: "Ustawą".
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez "BV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z siedzibą ul. Warszawska 76/67, 15-201 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod numerem KRS 170869, NIP: 966-13-69-250, REGON: 050003175, w formie platformy internetowej www.OPENMailing.pl , adres poczty: kontakt@openmailing.com.pl
3. Administratorem danych (podawanych podczas rejestracji) w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest "BV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
4. Wykonując obowiązek wynikający z art. 6 Ustawy Usługodawca informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną określa dokument Opis Szczególnych Zagrożeń Związanych z Korzystaniem z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną


II. Słownik pojęć

1. Regulamin - Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.OPENMailing.pl
2. System - oznacza system informatyczny dostępny online o nazwie OPENMailing.pl
3. Serwis - internetowy serwis BV dostępny pod adresem www.OPENMailing.pl.
4. Użytkownik - osoba, która pozytywnie przeszła etap rejestracji do Systemu, będąca stroną Umowy,
5. Usługodawca -"BV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6. Konto - zbór funkcjonalności oraz zasobów udostępnionych i przypisanych Użytkownikowi w ramach Systemu.
7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu OPENMailing.pl, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem; akceptacją jest pełne i poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
8. Odbiorca - osoba posiadająca adres e-mail, na który wysyłane są wiadomości e-mail za pomocą Systemu OPENMailing.pl
9. Cennik- korzystanie z systemu jest płatne, ceny za poszczególne usługi, określone zostały w Cenniku


III. Zasady świadczenia usług

1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługę mailingu e-mail marketingu oraz udostępnienie narzędzi w postaci Systemu do wysyłki - OPENMailing.pl Usługi obejmują również informacje handlowe.
2. System mailingowy - OPENMailing.pl - umożliwia wysyłkę do bazy odbiorców oraz pomiar skuteczności prowadzonych kampanii, a ponadto umożliwia:
    a) zarządzanie adresami e-mailowymi - pozwala na dodawanie wielu adresów e-mail.
Adresy można dodawać pojedynczo lub zbiorczo z pliku, z możliwością automatycznego sprawdzania czy adresy e-mailowe są poprawne; wprowadzenie razem z adresami e-mail nieograniczonej liczby parametrów; grupowania adresów, tak aby w prosty i szybki sposób definiować odbiorców wybranej kampanii mailingowej; dynamiczne zarządzanie adresami - przenoszenie i kopiowanie adresów pomiędzy grupami oraz ich usuwanie, a także tworzenie nowych grup lub edycję już istniejących, uzyskanych z przeprowadzonych kampanii reklamowych; zbieranie dowolnych danych o adresach w zależności od zapotrzebowania użytkownika;
   b) zarządzanie kampaniami e-mailowymi- przygotowanie wiadomości e-mailowej, zdefiniowanie odbiorców oraz wysłanie wiadomości, przy czym System sprawdza kodowanie, oraz prawidłowość kodu HTML jest właściwie zbudowany, umożliwia też dodanie tekstu alternatywnego na wypadek gdyby wiadomość nie wyświetlała się prawidłowo;
    c) zarządzanie statystykami - badanie efektywności wysyłanych kampanii mailingowych, a także zbieranie danych ze strony wysyłanej kampanii jak również ze strony odbiorców.
3. Usługi świadczone są na podstawie Umowy.
4. Zawarcie umowy następuje w chwilą założenia Konta oraz akceptacji Regulaminu.
5. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:
   a) osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz niemających zdolności do czynności prawnych, za które czynności prawnej dokonali ich przedstawiciele ustawowi;
   b) innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów,które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę.
6. Aby korzystać z Serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, oraz posiadanie konta poczty email.
7. Warunkiem założenia Konta i zawarcia Umowy jest złożenie oświadczenia przez Użytkownika, iż wszedł w posiadanie zbioru danych w sposób zgodny w prawem oraz przysługuje mu prawo do zbioru, oraz prawo udostępnienia zbioru w całości lub części Usługodawcy w celu realizacji Umowy. Oświadczenie o powyższej treści składane jest podczas zakładania konta.
8. Zakładając konto w Systemie Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wysyłane treści. Usługodawca nie odpowiada za treść merytoryczną wysyłanych e-mailingów oraz źródło pochodzenia bazy.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest po dokonaniu rejestracji w Systemie i podaniu w formularzu wszystkich niezbędnych danych.
10. Dostęp do Usługi możliwy jest za pomocą hasła.
11. Hasło do Konta Użytkownika musi składać się z co najmniej ośmiu znaków ( litery i cyfry).
12. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta ani hasła do konta innym osobom.
13. Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania dostępu do Konta bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy Użytkownik łamie zakazy określone w pkt. 8.
14. Użytkownikowi nie wolno:
a) działać niezgodnie z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet
b) importować i używać adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
c) korzystać z Usługi lub Systemu w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich,
15. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
    a.a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki,
    a.b) rejestracja nastąpiła dobrowolnie
    a.c) dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie Użytkownika są zgodne z prawdą,
    a.d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji umowy,
    a.e) wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu oraz Serwisu,
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania sposobu realizacji Usługi oraz do odmowy realizacji Usługi.
17. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi. Usługodawca może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi w przypadku:
    a) naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Usługodawcy lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
    b) nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu.
    c) zgłoszeń SPAMu - zgłaszanych przez odbiorców e-mailingów.
18. Usługodawca uprawniony jest do uniemożliwienia dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu w przypadku:
    a) otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
    b) uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
19. W przypadku, o którym mowa w pkt. 18 Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji - na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.
20. Wysyłka e-mailingów do posiadanej przez użytkownika bazy jest płatna, Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z Serwisu. Cenny za usługi płatne określone są w Cenniku.
21. W przypadku braku płatności usługi płatne w systemie są blokowane do czasu wniesienia należnej opłaty.
22. Kupujący otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej pocztą email na wskazany podczas rejestracji adres email..


IV. Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody i ich następstwa powstałe po zalogowaniu się.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody i ich następstwa powstałe w wyniku Udostępnienia przez Użytkownika hasła lub Konta osobie trzeciej.
3. Użytkownik korzysta z usług Usługodawcy na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy , związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
5. Zgodnie z przepisem art. 14 Ustawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i przechowywane w Systemie z naruszeniem przepisów prawa.
6. Zgodnie z przepisem art. 13 Ustawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transmitowane dane zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu (innego Użytkownika).
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
    a) usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do Systemu z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Usługodawcy,
    b) następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim hasła.
9. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.


V. Własność intelektualna

1. Usługodawcy przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w ramach Systemu, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
3. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.


VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
a) niewykonania Usługi, lub
b) nienależytego wykonania Usługi.
2. Reklamacja wymaga:
    a) formy pisemnej, albo
    b) formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: kontakt@openmailing.com.pl
3. Reklamacja powinna zawierać:
    a) imię i nazwisko osoby składającej, nazwę lub firmę podmiotów niebędących osobami fizycznymi
    b) przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 dni. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji.
5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.


VII. Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
2. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z realizacją Usług na podstawie Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

» Regulamin do 2016-08-24„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP